รับสมัครอาจารย์ บริหารธุรกิจ 2565

English Tutor, Maths Tutor, Science Tutor/อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ / คณิตศาสตร์ / วิทยาศาสตร์ (หลักสูตรอินเตอร์)

TFU EDUCATIONAL SERVICES CO., LTD.

ปริมณฑล-นนทบุรีมากกว่า THB 410 /ชั่วโมง

 • Tutor Part time

 • การศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ทั้งในและต่างประเทศ

 • มีใจรักในการสอน สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

2 วันที่ผ่านมา

ประเภทงานงานการศึกษา งานวิชาการ/งานครู/งานสอนพิเศษ

ประเภทการจ้างงานงานเต็มเวลา/งานนอกเวลา/งานชั่วคราว/งานสัญญาจ้าง/งานอิสระ

งาน TFU EDUCATIONAL SERVICES CO., LTD.

Instructor - MBA Hospitality Business Management/อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (รับผิดชอบวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร)

Dusit Thani College

ประเวศ

 • จบระดับปริญญาเอก ด้านบริหารธุรกิจ การจัดการธุรกิจ

 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี (TOEIC 750 up)

 • ประสบการณ์สอนระดับบัณฑิตศึกษา ให้คำปรึกษางานวิจัย

4 วันที่ผ่านมา

ประเภทงานงานการศึกษา งานวิชาการ/งานอาจารย์/งานสอนพิเศษ/งานการศึกษาอื่นๆ

ประเภทการจ้างงานงานเต็มเวลา/งานประจำ

งาน Dusit Thani College

Lecturer/Teacher/อาจารย์/ครู วิชา คณิตศาสตร์/อังกฤษ

INFINITE BRAIN CO., LTD.

บางกรวย

1 วันที่ผ่านมา

ประเภทงานงานการศึกษา งานวิชาการ/งานครู

ประเภทการจ้างงานงานเต็มเวลา/งานประจำ

งาน INFINITE BRAIN CO., LTD.

Laboratory Technician/ผู้ช่วยอาจารย์ (หมวดวิชาวิทยาศาสตร์)

Mahidol University International Demonstration School (MUIDS)

ปริมณฑล-นครปฐมTHB 35K - 54,999 /เดือน

3 วันที่ผ่านมา

ประเภทงานงานการศึกษา งานวิชาการ/งานครู/งานวิทยาศาสตร์ งาน Lab งานวิจัยและพัฒนา/งาน Lab

ประเภทการจ้างงานงานเต็มเวลา

งาน Mahidol University International Demonstration School (MUIDS)

Thai Language Teacher (IGCSE / Secondary) / Part time (พ.ค.-มิ.ย.)/อาจารย์สอนภาษาไทย (IGCSE/ มัธยม)

MBf Taylors Limited

ระยอง

4 วันที่ผ่านมา

ประเภทงานงานการศึกษา งานวิชาการ/งานครู

ประเภทการจ้างงานงานชั่วคราว

งาน MBf Taylors Limited

Science, Math English Teachers for Primary and Secondary Levels/อาจารย์อังกฤษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ อังกฤษ ระดับประถมและมัธยม

Keaes Academics

คลองเตยTHB 30K - 44,999 /เดือน

6 วันที่ผ่านมา

ประเภทงานงานการศึกษา งานวิชาการ/งานสอนพิเศษ

ประเภทการจ้างงานงานเต็มเวลา/งานนอกเวลา/งานชั่วคราว

งาน Keaes Academics

English Language Tutor (Full- time)/ครูสอนพิเศษภาษาอังกฤษ 2 อัตรา

Plearnpasa Co., Ltd.

ระยอง

2 วันที่ผ่านมา

ประเภทงานงานการศึกษา งานวิชาการ/งานครู/งานสอนพิเศษ/งานการศึกษาอื่นๆ

ประเภทการจ้างงานงานเต็มเวลา

งาน Plearnpasa Co., Ltd.

ผู้อำนวยการหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์/ผู้อำนวยการหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์

PANYAPIWAT INSTITUTE OF MANAGEMENT

ปากเกร็ด

 • นิเทศศาสตร์

 • ผู้อำนวยการหลักสูตร

 • นิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต

2 วันที่ผ่านมา

ประเภทงานงานบริหาร/งานบริหารทั่วไป

ประเภทการจ้างงานงานเต็มเวลา

งาน PANYAPIWAT INSTITUTE OF MANAGEMENT

Senior English Educator [J002]

OpenDurian Co., Ltd.

ลาดพร้าว

 • Design and simplify educational contents

 • Passionate about education with creativity

 • WFH 30%, free meal, and BTS Pick-up service

5 วันที่ผ่านมา

ประเภทงานงานการศึกษา งานวิชาการ/งานครู/งานสอนพิเศษ/งานการศึกษาอื่นๆ

ประเภทการจ้างงานงานเต็มเวลา

งาน OpenDurian Co., Ltd.

นักวิชาการ

University of The Thai Chamber of Commerce

ดินแดง

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท

 • สาขาวิชาการบริหารการศึกษา การอุดมศึกษา

 • มีประสบการณ์ในงานของสถาบันอุดมศึกษา

6 วันที่ผ่านมา

ประเภทงานงานการศึกษา งานวิชาการ/งานการศึกษาอื่นๆ/งานบริหาร/งานบริหารทั่วไป/งานบริการเฉพาะทาง/งานกฎหมาย

ประเภทการจ้างงานงานเต็มเวลา/งานประจำ

งาน University of The Thai Chamber of Commerce

Junior English Educator [J001]

OpenDurian Co., Ltd.

ลาดพร้าว

 • Design and simplify educational contents

 • Passionate about education with creativity

 • WFH 30%, free meal, and BTS Pick-up service

5 วันที่ผ่านมา

ประเภทงานงานการศึกษา งานวิชาการ/งานครู/งานสอนพิเศษ/งานการศึกษาอื่นๆ

ประเภทการจ้างงานงานประจำ

งาน OpenDurian Co., Ltd.

English Instructor/อาจารย์ชาวต่างชาติ สอนภาษาอังกฤษ

English Department, Faculty of Arts, Silpakorn University

ปริมณฑล-นครปฐมTHB 25K - 34,999 /เดือน

13 วันที่ผ่านมา

ประเภทงานงานอื่นๆ/งานอื่นๆ

ประเภทการจ้างงานงานเต็มเวลา/งานประจำ/งานสัญญาจ้าง

งาน English Department, Faculty of Arts, Silpakorn University

Educator/นักวิชาการศึกษา

College of Music Mahidol University

วัฒนาTHB 20K - 24,999 /เดือน

2 วันที่ผ่านมา

ประเภทงานงานการศึกษา งานวิชาการ/งานการศึกษาอื่นๆ

ประเภทการจ้างงานงานเต็มเวลา

งาน College of Music Mahidol University

Training Specialist // Customer Care Representative/พนักงานฝึกอบรม // พนักงานลูกค้าสัมพันธ์

ZORTOUT CO., LTD.

กรุงเทพมหานคร

2 วันที่ผ่านมา

ประเภทงานงานขาย งานบริการลูกค้า งานพัฒนาธุรกิจ/งานบริการลูกค้า/งานธุรการ งานทรัพยากรบุคคล/งานฝึกอบรม/งานบริหารการขาย

ประเภทการจ้างงานงานเต็มเวลา/งานประจำ

งาน ZORTOUT CO., LTD.

ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน (Quantitative/Strategist)

Government Pension Fund (GPF)

บางรัก

 • ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร

 • ประสบการณ์ด้านกลยุทธ์การลงทุน อย่างน้อย 3 ปี

 • มีสามารถในการวิเคราะห์และเชื่อมโยงตลาดเงินตลาดทุน

2 วันที่ผ่านมา

ประเภทงานงานธนาคาร งานการเงิน/งานวิเคราะห์การลงทุน/งานบริการเฉพาะทาง/งานวิเคราะห์ธุรกิจ งานวิเคราะห์ข้อมูล/บริหารสินทรัพย์

ประเภทการจ้างงานงานเต็มเวลา/งานประจำ

งาน Government Pension Fund (GPF)

วิทยากรพัฒนาหลักสูตร การเงินและการลงทุน/วิทยากรฝึกอบรม

Ocean Life Insurance Public Company Limited

คลองเตย

 • Unit link

 • CPF

 • license

2 วันที่ผ่านมา

ประเภทงานงานประกันภัย/งานประกันอื่นๆ

ประเภทการจ้างงานงานประจำ

งาน Ocean Life Insurance Public Company Limited

Psychologist/นักจิตวิทยา (นักแนะแนว)

University of The Thai Chamber of Commerce

ดินแดง

 • วุฒิการศึกษาระตับป.ตรี หรือป.โท ต้านจิตวิทยา

 • มีประสบการณ์การให้การปรึกษาด้านจิตวิทยา

 • มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ มนุษยสัมพันธ์และการบริการที่ดี

6 วันที่ผ่านมา

ประเภทงานงานการศึกษา งานวิชาการ/งานการศึกษาอื่นๆ/งานบริการด้านการแพทย์/งานแพทย์อื่นๆ/งานอื่นๆ/งานอื่นๆ

ประเภทการจ้างงานงานเต็มเวลา/งานประจำ

งาน University of The Thai Chamber of Commerce

Senior Training Officer/เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมอาวุโส

Siam Park Bangkok Co., Ltd.

คันนายาว

 • จัดทำงบประมาณการฝึกอบรมประจำปี

 • วางแผนกำหนดช่วงเวลาในการจัดฝึกอบรม

 • คัดเลือกและจัดหาหลักสูตรและวิทยากรที่เหมาะสม

2 วันที่ผ่านมา

ประเภทงานงานธุรการ งานทรัพยากรบุคคล/งานฝึกอบรม

ประเภทการจ้างงานงานประจำ

งาน Siam Park Bangkok Co., Ltd.

อาจารย์สาขาการสื่อสารการตลาดดิจิทัล/อาจารย์สาขาการสื่อสารการตลาดดิจิทัล

The Far Eastern University

เชียงใหม่

19 วันที่ผ่านมา

ประเภทงานงานการศึกษา งานวิชาการ/งานอาจารย์

ประเภทการจ้างงานงานประจำ/งานสัญญาจ้าง

งาน The Far Eastern University

Business Development Representative - Software industry (Thai speakers, relocate to Malaysia)/ผู้แทนฝ่ายพัฒนาธุรกิจ - อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ (วิทยากรชาวไทย ย้ายไปประเทศมาเลเซีย)