เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป หมายถึง


1.กลุ่มงานธุรการและงานสารบรรณ 
  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ และงานสารบรรณของกองนโยบายและแผน โดยดำเนินเกี่ยวกับงานเอกสาร ลงทะเบียนรับ – ส่ง หนังสือราชการ ทั้งหนังสือราชการภายนอก และหนังสือราชการภายใน ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของกองนโยบายและแผน รวมทั้งปฏิบัติงานร่วม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมายได้แก่
     1) ประสานงานระหว่างฝ่ายต่างๆ ในกองนโยบายและแผน   และส่วนราชการอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย ในส่วนที่เป็นงานในหน้าที่ของกองนโยบายและแผน
     2) จัดระบบการดำเนินงานด้านงานสารบรรณและงานธุรการของกองนโยบายและแผน
     3) ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของกองนโยบายและแผน
     4) ลงทะเบียนรับ – ส่งหนังสือราชการ จัดพิมพ์เอกสารทางราชการ ลงทะเบียน แยกประเภท เสนอเพื่อสั่งการของกองนโยบายและแผน
     5) สำเนา เอกสารข้อมูล จัดเตรียมและบริการ แบบฟอร์มต่างๆ ของกองนโยบายและแผน
     6) จัดเก็บและค้นหาเอกสารตามแฟ้มต่างๆดังนี้
              - แฟ้มหนังสือส่งภายในมหาวิทยาลัย
              - แฟ้มหนังสือรับภายในมหาวิทยาลัย
              - แฟ้มหนังสือส่งภายนอกมหาวิทยาลัย
              - แฟ้มหนังสือรับภายนอกมหาวิทยาลัย
              - แฟ้มคำสั่งของมหาวิทยาลัย
              - แฟ้มระเบียบมหาวิทยาลัย
              - แฟ้มข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
              - แฟ้มประกาศของมหาวิทยาลัย
              - แฟ้มจดหมายข่าวกองนโยบายและแผน
              - แฟ้ม รับ - ส่ง โทรสารของกองนโยบายและแผน
              - แฟ้มสำเนาค่าวัสดุ , ค่าใช้สอย , ค่าครุภัณฑ์ ของกองนโยบายและแผน
              - แฟ้มสำเนาการประชุมเบิกจ่ายค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ของกองนโยบายและแผน
              - แฟ้มเข้าร่วมประชุมและอบรมของกองนโยบายและแผน
     7) บริการบุคลากรที่เข้ามาติดต่อในกองนโยบายและแผน
     8) รวบรวมประสานงานจัดทำรูปเล่มงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณของมหาวิทยาลัย
     9) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  


2.กลุ่มงานการเงินและพัสดุ
  มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงิน ทั้งเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินงบประมาณรายได้ของกองนโยบายและแผน ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหาวัสดุและครุภัณฑ์ การควบคุมการเบิกจ่าย ดูแลตลอดจนบำรุงรักษาครุภัณฑ์ของกองนโยบายและแผน โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติดังนี้
     1) วางแผนและบริหารงบประมาณดำเนินการซื้อ - จ้าง และเบิกจ่ายเงินงบประมาณของกองนโยบายและแผน
     2) จัดหาและบริการวัสดุ ครุภัณฑ์ ควบคุมดูแล และเก็บรักษา จัดทำทะเบียนวัสด ครุภัณฑ์ของกองนโยบายและแผน
     3) ตรวจสอบและรายงานครุภัณฑ์ประจำปีของกองนโยบายและแผน
     4) ควบคุม ดูแล บำรุง รักษาพัสดุของกองนโยบายและแผน
     5) ตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุของกองฯประจำปี
     6) ดำเนินการขออนุมัติและเบิกจ่ายเงินต่างๆ
     7) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


3.กลุ่มงานเลขานุการ
  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจัดประชุม  เป็นเลขานุการให้ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน รวมทั้งปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่
     1) เป็นเลขานุการในการประชุมติดต่อประสานงาน จัดเตรียมเอกสาร จัดสถานที่ จัดรายงานการประชุม บันทึกรายงานการประชุมของกองแผนงาน
     2) เป็นเลขานุการให้ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
     3) จัดเตรียมเอกสาร/สถานที่/เครื่องดื่มและอาหารว่างสำหรับการประชุมคณะกรรมการที่กองนโยบายและแผนเป็นผู้รับผิดชอบ
     4) บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานของกองนโยบายและแผน
     5) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


4.กลุ่มงานประสานงานทั่วไป
  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการประสานงาน จัดทำทะเบียนข้อมูลสารสนเทศเพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อประสานงาน สื่อประชาสัมพันธ์  สร้างเครือข่ายประสานงาน จัดทำทะเบียนประวัติบุคลากรของกองนโยบายและแผน รวมทั้งปฏิบัติงานร่วม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่
     1) ศึกษา สำรวจ และกำหนดภารกิจทั้งหลัก และภารกิจที่ได้รับมอบหมายที่จะต้องประสานงานกับหน่วยงานหรือบุคคลต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกกองนโยบายและแผน
     2) จัดทำทะเบียนข้อมูลสารสนเทศทั้งด้านตัวบุคคล คณะบุคคลหน่วยงาน และองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และประสานการดำเนินงานร่วมกัน โดยแยกออกเป็นภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
     3) กำหนดรูปแบบ ภารกิจ ขั้นตอน วิธีการ ตลอดจนเทคนิคต่าง ๆ ในการประสานงานให้สอดคล้องและเหมาะสมกับเรื่องที่จะประสานงานภายนอกกองนโยบายและแผน
     4) จัดเตรียมเอกสารหรือสื่อเครื่องมือช่องทางเพื่อให้มีความพร้อมเอื้อประโยชน์และสะดวกต่อการประสานงาน
     5) สร้างเครือข่ายการประสานงานระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
     6) รวบรวมและจัดทำประวัติบุคลากรในกองกองนโยบายและแผน
     7) ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของกองนโยบายและแผน ในรูปแบบต่างๆ เช่น เอกสาร แผ่นพับ แผ่นป้าย จดหมายข่าว เว็บไซต์ ฯลฯ
     8) จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในงานเฉพาะกิจของกองกองนโยบายและแผน เช่น การจัดประชุม อบรม สัมมนา ฯลฯ
     9) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


5.กลุ่มงานกิจการพิเศษ
  มีหน้าที่รับผิดชอบ เกี่ยวกับ งานกิจการและโครงการอื่น ที่มิได้กำหนดไว้ในหน้าที่ของงานหรือหน่วยใดหน่วยหนึ่งภายในกองโยบายและแผน และเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานของหน่วยต่างๆ ภายในกองนโยบายและแผน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คืออะไร

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุม ตรวจสอบและดำเนินการ ตามภารกิจหน้าที่ภายในขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายดังนี้ ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณงานพิมพ์ และงานธุรการทั่วไป ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหา เบิกจ่าย บัญชี และรายงานการเงิน ควบคุม ซ่อมแซม บำรุงรักษา และจำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัย ทำอะไรบ้าง

งานบริหารงานทั่วไป.
ประสานงานระหว่างฝ่ายต่างๆ ในกองนโยบายและแผน และส่วนราชการอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย ในส่วนที่เป็นงานในหน้าที่ของกองนโยบายและแผน.
จัดระบบการดำเนินงานด้านงานสารบรรณและงานธุรการของกองนโยบายและแผน.
ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของกองนโยบายและแผน.

งานบริหารงานทั่วไป มีอะไรบ้าง

1. งานบริหารงานทั่วไป 1. กำหนดนโยบาย วางแผนงาน โครงการ กิจกรรมของกลุ่มบริหารงานทั่วไป 2. ดูแลด้านการรับ – ส่งหนังสือราชการของกลุ่มบริหารงานทั่วไป 3. ควบคุมดูแลงานของกลุ่มบริหารงานทั่วไปให้เป็นไปตามนโยบายของสถานศึกษา รวมถึงการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ 4. ควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกงานในกลุ่มบริหารงาน

งานบริหารทั่วไปในโรงเรียน มีอะไรบ้าง

4. ด้านการบริหารงานทั่วไป มีภาระหน้าที่ 21 อย่างด้วยกันคือ 4.1 การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 4.2 การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา 4.3 การวางแผนการบริหารงานการศึกษา 4.4 งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน 4.5 การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร 4.6 การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน 4.7 งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 4.8 ...